Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Mateusza Ap. w Bądkowie
REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W BĄDKOWIE

 1. Właścicielem i zarządcą cmentarza jest parafia św. Mateusza Apostoła w Bądkowie, na której spoczywa obowiązek zachowania katolickiego charakteru cmentarza i jego utrzymanie zgodnie z przeznaczeniem.

 

2. Zarząd nad cmentarzem sprawuje Proboszcz Parafii św. Mateusza Ap. w Bądkowie. Wszelkie sprawy związane z cmentarzem załatwiane są w czasie pracy kancelarii parafialnej. 

 

3. Cmentarz otwarty jest codziennie w porze letniej (1 IV - 31 X) od godz. 8.00 do 21.00, w porze zimowej (1 XI - 31 III) od godz. 8.00 do zmroku (do 17.00).

         

 4. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do poszanowania świętości miejsca, zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym oraz dbania o czystość i porządek; dzieciom wolno przebywać tylko pod opieką dorosłych. 

5. W szczególności niedozwolone jest na terenie cmentarza:

- przebywanie poza godzinami otwarcia,

- przebywanie w stanie nietrzeźwym, spożywanie napojów alkoholowych i środków odurzających,

- palenie papierosów,

- wprowadzanie zwierząt,

- niszczenie zieleni,

- niszczenie lub samowolne przemieszczanie elementów małej architektury,

- wyrzucanie śmieci w miejscach niedozwolonych, wyrzucanie śmieci nie pochodzących z cmentarza, samowolne wypalanie śmieci,

- prowadzenie akwizycji, umieszczanie reklam i rozkładanie wizytówek,

- zabudowanie grobu wykraczające poza powierzchnią miejsca grzebalnego, ustawianie ławek, ogrodzeń, sadzenie drzew i krzewów, utwardzanie wokół miejsc grzebalnych, itp. (ławki, utwardzone miejsca, nasadzone drzewa oraz krzewy mogą być usunięte przez pracowników cmentarza bez powiadomienia dysponenta grobu),

- wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi i rowerami bez zgody Administratora

- handlowanie i zarobkowanie bez zgody Administratora,

- usuwanie lub niszczenie na grobach tablic i napisów dotyczących osób tam pochowanych,

- zabierania wszelkiego rodzaju roślin, sztucznych kwiatów i wiązanek, zniczy z cudzych grobów,

- chodzenie po urządzonych miejscach grzebalnych

- samowolne wykonywanie prac budowlanych i kamieniarskich.

 

6. Usługi i prace kamieniarskie przy grobach mogą być wykonywane tylko w dni robocze oraz w sobotę w godzinach otwarcia cmentarza po uprzednim uzyskaniu zgody Administratora, wniesieniu stosownych opłat i zgłoszeniu zakresu prac w kancelarii parafialnej.

 

7. Zieleń wysoka znajduje się pod opieką Administratora. Dysponenci grobów nie mogą we własnym zakresie wykonywać sadzenia, wycinki ani innej zmiany stanu drzew i wysokich krzewów rosnących w alejach cmentarnych lub przy grobach.

         

8. Za zniszczenia i szkody powstałe w związku z działaniem sił przyrody, kradzieżą i aktami wandalizmu zarząd cmentarza nie ponosi odpowiedzialności.

9. Kształt nagrobków, pomników lub grobowców, umieszczone na nich napisy i użyta symbolika nie mogą naruszać wyznaniowego charakteru cmentarza.

         

10. Miejsca grzebalne podlegają opłatom za użytkowanie, wnoszone w kancelarii parafialnej na okres 1 roku, bądź 5, 10 lub 20 lat.

 

11. Wszystkie opłaty wynikają z kosztów funkcjonowania i utrzymania cmentarza, wywozu śmieci, pielęgnacji i wycinki drzew oraz planów inwestycyjnych.

 

12. Każdy grób powinien mieć dysponenta. Oświadcza on w formie pisemnej w kancelarii parafialnej, że nie ma innych osób, które mogą sobie rościć prawa do grobu.

 

13. Usługi kamieniarskie mogą być świadczone przez wykonawców po przedstawieniu projektu zagospodarowania grobu i jego otoczenia oraz po uprzednim wniesieniu opłat. Projekt zagospodarowania grobu i jego otoczenia może obejmować jedynie wymiar placu miejsca grzebalnego, który został określony w pokwitowaniu na grób.

 

14. W przypadku stwierdzenia przez Administratora rażących uchybień przy wykonywaniu prac lub usług, bądź nieprzestrzegania przez Wykonawcę postanowień regulaminu, nie wnoszeniu stosownych opłat albo uchybienia wymogom liturgii i zasadom obowiązującym w miejscu świętym, Administrator może stosować wobec takiego wykonawcy czasowy lub stały zakaz działalności na cmentarzu.

 

15. Wykonawcy usług kamieniarskich zobowiązani są na wezwanie pracowników cmentarza i ochrony okazywać pozwolenie wydane przez Administratora na prowadzenie prac kamieniarskich. W przypadku braku pozwolenia na prowadzenie prac kamieniarskich Zarządca ma prawo zabronić wykonywania usług kamieniarskich i nakazać opuszczenie terenu cmentarza, a w razie potrzeby wezwać odpowiednie służby porządkowe lub Policję.

 

 

 

Proboszcz Parafii Św. Mateusza Ap. 

 w Bądkowie